• Traktujemy naszych Klientów tak jak sami chcielibyśmy być traktowani
  • Zarządzamy i administrujemy nieruchomościami
  • Zarządzamy najmem lokali

Kto pokrywa koszt wymiany wodomierzy

28 marca 2022, 9:35

Proszę o informację kto we Wspólnocie Mieszkaniowej pokrywa koszt wymiany wodomierzy, które znajdują sie w lokalach poszczególnych właścicieli? Właściciel czy wspólnota?

 

Zgodnie z ustawą o własności lokali, podział w zakresie utrzymania części nieruchomości i ponoszenia kosztów z tym związanych powiązane są ściśle z zaklasyfikowaniem danego pomieszczenia, elementu, konstrukcji czy urządzenia do nieruchomości wspólnej. Jak wiadomo we wspólnocie mieszkaniowej każdy z właścicieli lokalu poza obowiązkiem utrzymania swojego lokalu w należytym stanie, zobowiązany jest również uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Do kosztów zarządu nieruchomości wspólnej, pokrywanych najczęściej w formie miesięcznych wpłat zaliczkowych, zalicza się m.in. wydatki na bieżącą konserwację. Kwestia przedstawione w pytaniu wymaga zatem odpowiedzi, czy wodomierze zlokalizowane w lokalach poszczególnych właścicieli stanowią nieruchomość wspólną, a wówczas koszt ich wymiany obciąża właścicieli pośrednio i powinien zostać sfinansowany przez wspólnotę mieszkaniową. Czy może wodomierze są urządzeniem przynależnym do poszczególnych lokali i to właściciela lokalu, niezależnie od wpłacanych zaliczek, obciąży koszt jego wymiany. Kryterium różnicującym w tym zakresie będzie rozstrzygnięcie czy ten element instalacji w jakimkolwiek stopniu służą właścicielom innych lokali. Jeżeli urządzenia nie pełnią takiej roli, należy je uznać za przynależność lokalu mieszkalnego. Należy opowiedzieć się za stanowiskiem, że przedmiotowe wodomierze zainstalowane w lokalach nie przynoszą jakichkolwiek korzyści właścicielom innych lokali i służą wyłącznie właścicielowi lokalu, w którym są zainteresowane. To, że pełnią zapewne rolę pomocniczą w rozliczaniach wspólnoty, pozwalając rozliczać należności z wodę oraz ścieki przypadające na dany lokal nie sprawia, że można je traktować jako nieruchomość wspólną. Służą bowiem rozliczeniom jedynie w zakresie tego konkretnego lokalu, w którym są zainstalowane. Pomocniczo, na potrzeby dokonania interpretacji można tutaj przywołać też §33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, w którym wskazano, że to na właścicielu lokalu spoczywa obowiązek zapewnienia okresowej legalizacji wodomierzy. Podobne stanowisko przyjął Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 19 lipca 2013 roku (sygn. I ACa 222/13), analizowana w orzeczeniu sytuacja dotyczyła urządzeń zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak sąd stwierdził, że nawet takie urządzenia nie stanowią nieruchomości wspólnej. W zaprezentowanym orzeczeniu jako graniczny punkt oddzielający instalację stanowiącą nieruchomość wspólną i będącą przynależnością danego lokalu mieszkalnego sąd wskazał zawory zamykające dopływ wody do konkretnego lokalu, od tego miejsca instalacja służy wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. Przy czym w mojej ocenie, w sytuacji zaprezentowanej w pytaniu, nawet gdyby taki zawór znajdował się za wodomierzem (co z przyczyn technicznych byłoby zaskakujące) nie zmieni to konieczności odmowy zaliczenia wodomierza do nieruchomości wspólnej. Tym samym, jak wskazano powyżej, koszt wymiany wodomierzy, jako elementów przynależnych do poszczególnych lokali, a nie część nieruchomości wspólnej, obciąża właścicieli poszczególnych lokali.

Źródło:doradcazarzadcy.pl