• Traktujemy naszych Klientów tak jak sami chcielibyśmy być traktowani
 • Zarządzamy i administrujemy nieruchomościami
 • Zarządzamy najmem lokali

Dla wspólnot mieszkaniowych

oferta

Oferujemy pełen zakres usług administrowania obiektami wspólnot mieszkaniowych:

 • prowadzenie sekretariatu wspólnoty (dokumentacja, ewidencja, korespondencja)
 • nadzór nad utrzymaniem czystości
 • nadzór nad pielęgnacją zieleni, placów zabaw, otoczenia
 • negocjowanie i zawieranie w imieniu wspólnoty umów z dostawcami mediów i usług
 • organizacja i udział w zebraniach Wspólnoty Mieszkaniowej
 • zapewnienie ubezpieczenia nieruchomości
 • dostęp on-line dla właścicieli do rozliczeń zaliczek i wpłat do WM
 • dostęp do elektronicznego systemu do głosowania nad uchwałami w trybie indywidualnego zbierania podpisów
 • prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego, oraz pozostałej, wymaganej prawem dokumentacji technicznej

Oferujemy pełen zakres usług zarządzania obiektami wspólnot mieszkaniowych:

 • prowadzenie sekretariatu wspólnoty (dokumentacja, ewidencja, korespondencja)
 • nadzór nad utrzymaniem czystości, pielęgnacją zieleni, placów zabaw
 • negocjowanie i zawieranie w imieniu wspólnoty umów z dostawcami mediów i usług
 • organizacja i udział w zebraniach Wspólnoty Mieszkaniowej
 • zapewnienie ubezpieczenia nieruchomości
 • dostęp on-line dla właścicieli do rozliczeń zaliczek i wpłat do WM
 • dostęp do elektronicznego systemu głosowania uchwał w trybie indywidualnego zbierania podpisów
 • prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego, oraz pozostałej, wymaganej prawem dokumentacji technicznej
 • analizowanie i wykorzystanie możliwości generowania dochodów z nieruchomości wspólnej (wykorzystanie ścian budynków, jako miejsce umieszczania nośników reklamowych; wykorzystanie pomieszczeń w celu sprzedaży lub wynajmu, wynajem dachu na montaż anten i przekaźników, etc.)
 • reprezentacja właścicieli przed sądami i organami egzekucyjnymi
 • opracowanie długoterminowego, strategicznego planu zarządzania nieruchomością
  reprezentowanie wspólnoty w kontaktach z deweloperem: egzekwowanie gwarancji i usuwania ew. usterek w nieruchomości wspólnej

W ramach obsługi finansowo-księgowej oferujemy:

 • Obsługa rachunku bankowego WM
 • Negocjowanie zakresu i warunków umów z bankami
 • Monitoring zadłużenia i windykacja należności
 • Prowadzenie księgowości WM, ewidencja pozaksięgowa kosztów
 • Rozliczanie właścicieli z opłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną

Obsługa w ramach utrzymania technicznego:

 • Oferujemy kompleksowe usługi konserwacyjne dla obiektów mieszkaniowych
 • usuwanie awarii i ich skutków
 • pogotowie techniczne
 • nadzór nad bieżącą konserwacją budynku
 • zlecanie okresowych przeglądów technicznych
 • bieżąca kontrola stanu technicznego nieruchomości
 • przygotowanie planów prac remontowych
 • przygotowywanie konkursów ofert, postępowań przetargowych w celu wyłonienia wykonawców prac remontowych
 • usługi nadzoru budowlanego nad realizowanymi remontami i inwestycjami