• Traktujemy naszych Klientów tak jak sami chcielibyśmy być traktowani
  • Zarządzamy i administrujemy nieruchomościami
  • Zarządzamy najmem lokali

Kiedy właściciel może zamontować dodatkowe drzwi do lokalu

11 września 2017, 23:19

Czy dołożenie drugich drzwi wejściowych do lokalu w celu dodatkowego zabezpieczenia mieszkania można uznać za zajęcie części nieruchomości wspólnej?

Czy właściciel musi mieć zgodę wspólnoty mieszkaniowej na takie prace?

Zyskaj odpowiedzi na te pytania, by mieć pewność, w jakich sytuacjach montaż dodatkowych drzwi do lokalu, otwieranych na część wspólną, jest zgodny z przepisami.

We wspólnocie mieszkaniowej są dwa rodzaje nieruchomości. Nieruchomość wspólna i samodzielne lokale mieszkalne. Nieruchomość wspólna zarządzana jest przez wspólnotę mieszkaniową, a zatem wszelkie decyzje jej dotyczące i prace w niej wykonane wymagają zgody wspólnoty mieszkaniowej, a koszty z tym związane ponoszą wszyscy właściciele lokali.   Natomiast samodzielne lokale mieszkalne zarządzane są przez ich właścicieli, a zatem wszelkie decyzje ich dotyczące i prace w nich wykonane właściciel podejmuje samodzielnie i ponosi też samodzielnie wszelkie koszty z tym związane. Kto muusi dbać o drzwi zewnętrzne na klatce schodowej i do lokalu Jak wynika z ustawy o własności lokali, nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. Jak wprost z tej definicji wynika, drzwi wejściowe do lokalu są częścią tego lokalu, natomiast drzwi zewnętrzne na klatce schodowej są częścią nieruchomości wspólnej. Tak jak i drzwi prowadzące do pomieszczeń wspólnych, na przykład wózkowni, strychu itp. W związku z tym konserwacja i wymiana drzwi wejściowych do lokali należy do obowiązków właścicieli lokali, oni też poniosą tego koszty, a konserwacja i wymiana drzwi zewnętrznych na klatce schodowej należy do obowiązków wspólnoty mieszkaniowej, a koszty tego poniosą wszyscy właściciele lokali, w proporcji wynikającej z ich udziału w nieruchomości wspólnej.

Drzwi wejściowe do lokalu są jego wyłącznym elementem Natomiast wszelkie decyzje dotyczące drzwi prowadzących do lokalu należą wyłącznie do właściciela lokalu. Zatem właściciel sam, bez ograniczeń, podejmuje decyzję jakie drzwi wejściowe montuje do lokalu. Ma prawo wybrać kolor drzwi inny niż pozostałych w budynku. Ma też prawo wybrać ich rodzaj, stosowane zabezpieczenia czy też konstrukcję. Ani sąsiedzi, ani cała wspólnota mieszkaniowa nie mają podstaw prawnych, aby w te decyzje ingerować, i jest to konsekwencją tego, że drzwi wejściowe do lokalu są jego wyłącznym elementem. Wobec tego wstawienia podwójnych drzwi wejściowych do lokalu czy też dołożenie dodatkowych w celu większego zabezpieczenia, jeżeli następuje w ramach danej wnęki drzwiowej, nie można uznać za zajęcie części nieruchomości wspólnej, a zatem właściciel na takie prace nie musi uzyskać zgody wspólnoty mieszkaniowej, tak, jak nie potrzebuje jej na wymianę drzwi wejściowych. Faktu, że konstrukcja staje się „kilka centymetrów” grubsza, co powoduje z reguły przesunięcie drzwi wejściowych w kierunku klatki schodowej, nie można uznać za samowolne zajęcie nieruchomości wspólnej, bo drzwi znajdują się nadal tam, gdzie przeznaczono dla nich miejsce, czyli we wnęce drzwiowej.

Podstawa prawna:  z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 1994 r. nr 85, poz. 388 ze zm.), rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Paweł Puch – prawnik
Źródło: https://www.experto24.pl/nieruchomosci/zarzadzanie-i-administrowanie/